ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
images/rollers/paid_01.jpg

• Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως (όχι ληξιαρχική πράξη)

• Πιστοποιητικό υγείας 

• Μια φωτογραφία για τον πίνακα παρουσιών

∙ Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας